Je?eli zastanawiamy si? czy warto uda? si? na wycieczk? do Krakowa, to pami?tajmy o tym, ?e miasto to oprócz ?wiatowej klasy zabytków znane jest równie? z niezwykle ciekawych festiwali i innych wydarze? o charakterze kulturalnym. Warto równie? zauwa?y?, ?e wiele osób tak planuje sobie pobyt w Krakowie, aby nie tylko mie? czas na zwiedzanie historycznych miejsc i ?wiatowej klasy zabytków, ale tak?e by móc uczestniczy? w wydarzeniach kulturalnych. Trzeba przyzna?, ?e tego typu imprez jest tu naprawd? bardzo du?o. Co wi?c dobrze jest wiedzie? na ten temat?

Wydarzenia w Krakowie – jakie popularne festiwale, koncerty, wystawy i inne imprezy kulturalne odbywaj? si? w tym mie?cie?

W ci?gu ca?ego roku w Krakowie organizowanych jest wiele znanych i godnych uwagi imprez o charakterze kulturalnym. Mowa tu mi?dzy innymi o takich wydarzeniach jak chocia?by: Festiwal Conrada, Jarmark Bo?onarodzeniowy, Festiwal Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej, Ma?opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Wielka Parada Smoków czy Pochód Lajkonika. Je?eli swój pobyt w Krakowie planujemy w okresie wakacyjnym to pami?tajmy tak?e o tym, ?e w tym czasie odbywaj? si? tu liczne festiwale, w których ch?tnie bior? udzia? tury?ci z polski i zagranicy. W lipcu w Krakowie mo?emy uczestniczy? w najwi?kszym festiwalu literackim w Polsce, czyli w festiwalu Mi?osza oraz w najwi?kszym polskim festiwalu jazzowym – Summer Jazz Festival czy te? w niezwykle widowiskowym wydarzeniu artystycznym, jakim jest Festiwal Ta?ców Dworskich „Cracovia Danza”. Sierpie? to za? miesi?c, w którym w stolicy Ma?opolski odbywaj? si? takie wydarzenia jak np.: Mi?dzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, Festiwal Pierogów, Kraków Live Festival czy te? Krakowski Festiwal Ta?ca. Jak wi?c wida? w Stolicy Ma?opolski co? dla siebie odnajd? zarówno fani muzyki, ta?ca, literatury, filmu, jak i innych sztuk wizualnych. Uczestnictwo w krakowskich imprezach kulturalnych to bardzo dobra zabawa, której towarzysz? niesamowite emocje. Warto zatem przekona? si? tym osobi?cie, tym bardziej, ?e jak powszechnie wiadomo obcowanie z kultur? ma niezwykle pozytywny wp?yw na nasze ?ycie.

Dlaczego w wakacje warto pojecha? do Krakowa?

Gdzie w prosty i szybki sposób odnajdziemy szczegó?owe informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych odbywaj?cych si? w Krakowie?

Je?eli jeste?my zainteresowani nie tylko zwiedzaniem Krakowa, ale tak?e uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, które maj? miejsce w tym mie?cie to bardzo dobrym ?ród?em informacji na temat tego typu imprez mo?e okaza? si? dla nas portal Karnet Kraków. Na stronie karnet.kracowculture.pl w prosty i szybki sposób wyszukamy, jakie wydarzenia w Krakowie s? obecnie organizowane. Odnajdziemy tu szczegó?owe informacje o imprezach, które odbywaj? si? w wielu znanych krakowskich instytucjach kultury. Nie musimy wi?c samodzielnie odwiedza? ka?dej z ich stron, by zapozna? si? z ich aktualn? ofert?. Wakacje to bardzo dobra okazja do tego, aby wybra? si? do Krakowa i osobi?cie wzi?? udzia? w znanych i popularnych letnich festiwalach, z których s?ynie to miasto.