Wybór okularów p?ywackich jest dosy? prostym zadaniem, wymagaj?cym jednak podstawowej znajomo?ci tematu przez kupuj?cego. Z do?wiadczenia mo?emy stwierdzi?, ?e prawid?owo dobrane okulary p?ywackie nie powinny uciska? ani przecieka? (absolutny must-have). Rekomendujemy, ?eby by?y wyposa?one w m.in.:

  • uszczelki z nietoksycznego i elastycznego silikonu (gwarantuje to wysok? wytrzyma?o?? okularów, i prawid?owe dopasowanie do twarzy sportowca),
  • dobr? regulacj? (powinna by? mo?liwa dzi?ki plastikowym elementom umieszczonym na ?rodku paska lub tu? obok szkie?ek),
  • wysokiej jako?ci szk?a (np. przejrzyste, lustrzane, przyciemniane, korekcyjne lub z polaryzacj?).

Zach?camy do kupowania okularów p?ywackich wy??cznie w renomowanych sklepach z ró?norodnym asortymentem – aby mo?na by?o zaopatrzy? si? w kompleksowy sprz?t (nie tylko okulary, ale równie? stroje triathlonowe, od?ywki i inne, warto?ciowe akcesoria).

Okulary p?ywackie ? jakie wybra??

Zach?camy do kupowania online ze strony tri-magic.pl – czas wysy?ki oscyluje w granicach 4-5 dni. Je?li natomiast chcesz zaoszcz?dzi?, rekomendujemy zdecydowa? si? na sprz?t potestowy wyró?niaj?cy si? perfekcyjnym stanem, wysokiej jako?ci materia?ami wykorzystanymi do produkcji oraz przyst?pnymi cenami, ni?szymi zazwyczaj o 20-30% (ni? standardowe egzemplarze).

Ile kosztuj? okulary p?ywackie?

Ceny wysokiej klasy okularów p?ywackich zaczynaj? si? od 100 z?. Bardzo atrakcyjny, znakomicie przylegaj?cy sprz?t, sprawdzaj?cy si? nie tylko na treningach, ale równie? profesjonalnych i debiutanckich startach znajdziemy w cenie 200-300 z?. Pami?tajmy, ?e okulary p?ywackie mog? mie? ró?nego rodzaju szk?a (wspomnieli?my o tym ju? wcze?niej), co równie? wp?ywa znacz?co na finalny koszt sprz?tu. Rodzaje dost?pnych szkie? w okularach p?ywackich:

  • szk?a przejrzyste do wykorzystywania na basenach zamkni?tych (przez triathlonistów s? stosowane jako okulary treningowe);
  • szk?a lustrzane zabezpieczaj? przed odbiciami i refleksami ?wietlnymi (okazuj? si? bardzo u?yteczne, poniewa? gwarantuj? dobr? widoczno??);
  • szk?a przyciemniane redukuj? jasno?? odblasków s?onecznych (znakomite do p?ywania w otwartych zbiornikach wodnych);
  • szk?a korekcyjne stosunkowo droga, jednak zbawienna opcja dla osób z wadami wzroku (sprz?t jest wówczas indywidualnie personalizowany, a moc szkie? dla ka?dego oka mo?e by? inna);
  • szk?a z polaryzacj? doskona?e rozwi?zanie sportowcom, którzy chc? maksymalnie zredukowa? uci??liwy efekt tzw. refleksów ?wietlnych.

W zale?no?ci od w?asnych preferencji mo?esz zdecydowa? si? na okulary mi?kkie, pó?twarde i twarde. Do triathlonu polecamy pó?twarde lub twarde, czyli profesjonalne (tzw. szwedki). S? bardzo sztywne i nie maj? mi?kkich uszczelek, co powoduje, ?e nie przysysaj? si? do oczodo?u – rozwi?zanie praktykowane g?ównie na zawodach sportowych.

Chcesz rozbudowa? swój asortyment p?ywacki lub wyposa?y? si? w niezb?dny sprz?t do triathlonu? Skorzystaj z oferty tri-magic.pl – producent dysponuje równie? wypo?yczalni? testowego i profesjonalnego sprz?tu na zawody.