Coraz wi?cej pracujemy, a coraz mniej czasu mamy na sp?dzenie czasu wolnego w ulubionej formie. Hobby jest to nic innego jak pasja i ch?? po?wi?cania czasu wolnego na swoje ulubione rzeczy. Formy sp?dzania wolnego czasu s? ró?ne. Mo?emy sp?dza? go z przyjació?mi podczas gier w planszówki, mo?emy odwiedza? nowe miejsca zwi?zane z histori? naszego miasta, a mo?emy równie? odda? si? w szpony ta?ca. 

 

Czym jest taniec?

 

Taniec jest form? ruchu, aktywno?ci fizycznej przy udziale muzyki. Zgodnie z definicj? jest to uk?ad rytmicznych ruchów cia?a. Ta?cem mo?emy pokaza? swój stan emocjonalny jak i psychiczny, skoordynowany z rytmem muzyki. Czasem ruchy te s? narzucone przez trenera, ale dotyczy to tylko okre?lonego rodzaju ta?ca, którego chcemy si? nauczy? od podstaw. Odpoczynek psychiczny jest nam potrzebny do codziennego funkcjonowania. Taniec jest tak? form? ruchu, która nam to tylko u?atwia.

 

Dlaczego hobby jest takie wa?ne?

 

Ka?dy z nas pracuj?c zawodowo, spotyka si? z ró?nymi problemami i stresem. Nie wszyscy zdaj? sobie spraw?, ?e otworzenie si? na inne dziedziny ?ycia ni? tylko ?ycie zawodowe i prywatne mo?e spowodowa? a? tak korzystne zmiany w naszym organizmie. Nasze my?li skupione s? na innej sferze, w innym miejscu z innymi lud?mi, co sprawia, ?e przestajemy my?le? o problemach.  Po??czenie ruchu i muzyki wyzwala w nas wiele skrajnych emocji. Powoduje wzrost hormonu szcz??cia, a co za tym idzie, nasz organizm zaczyna lepiej funkcjonowa? i mniej chorujemy. Psychologowie twierdz?, ?e zaj?cia taneczne grupowe  pomagaj? osobom po traumach wyj?? na prost? i powoli zacz?? stawa? na nogi. Cz?sty ruch fizyczny zmniejsza poziom kortyzolu we krwi, czyli tak zwanego hormonu stresu. Oczywi?cie jest on potrzebny do normalnego funkcjonowania, ale w nadmiarze zdecydowanie szkodzi.

 

Taniec jako hobby

 

Co zyskujesz ?

 

Ucz?szczaj?c na zaj?cia taneczne, zyskasz pewno?? siebie i nowe znajomo?ci, które z czasem mog? przekszta?ci? si? w wieloletnie przyja?nie. Pomo?esz swojemu cia?u powoli i w odpowiednim czasie doj?? do formy.