W?dkarstwo jest w Polsce bardzo popularne i lubiane. Ka?dy, kto ju? po?kn?? robaka, z pewno?ci? wróci do wody. Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji ?owi?, mog? si? zastanawia?, sk?d si? wzi??a ta pasja – mo?e po prostu jeszcze jej nie spróbowali! Sp?dzanie czasu na ?onie natury to okazja do odpr??enia i relaksu. Cisza i spokój mog? pomóc odstresowa? si? i uciec od zgie?ku miasta.

Odzie? dla w?dkarzy

Niezwykle przydatna jest kamizelka w?dkarska wyposa?ona w kilka kieszeni i miejsc przeznaczonych do mocowania w?dkarskich narz?dzi. Dzi?ki temu mo?na je mie? stale pod r?k?. Wykonany z siatki materia?, z którego zosta?a uszyta, daje komfort noszenia zarówno w ch?odniejsze dni, jak i w czasie letnich upa?ów. Dodatkowym atutem s? odpinane plecy kamizelki, co pozwala na lepsz? wentylacj? cia?a w wyj?tkowo gor?cym okresie.

Z pewno?ci? dobrze sprawdzi si? kapelusz lub czapka z daszkiem, która umo?liwi w?dkarzowi kamufla? i da ochron? zarówno przed silnymi promieniami s?onecznymi, jak i opadami deszczu. Doskona?? propozycj? stanowi? te? okulary polaryzacyjne, które ochroni? wzrok przed promieniowaniem s?onecznym odbijanym od tafli wody. Niewielka, lecz pojemna torba w?dkarska b?dzie stanowi? idealnie uzupe?nienie stroju i pozwoli na przechowywanie rozmaitych akcesoriów.

W?dkowanie - co warto wiedzie??

Akcesoria w?dkarskie

Wiesz ju?, jak nale?y si? ubra?. A co powiniene? ze sob? zabra?? Niezb?dne akcesoria w?dkarskie to mi?dzy innymi przyn?ty i zan?ty, które skutecznie wabi? ryby i gwarantuj? udany po?ów. Warto pami?ta? o dostosowaniu rodzaju zan?ty do gatunku ryby wyst?puj?cej w ?owisku. Niezb?dna b?dzie te? ?y?ka w?dkarska, haczyki i wiele innych przedmiotów. Je?li wybierasz si? na po?ów nocny, z pewno?ci? przyda si? latarka. Je?li chcesz, by Twoje wyposa?enie by?o ju? kompletne, mo?esz uzupe?ni? je o sygnalizator bra?, niezast?piony w wielu sytuacjach niezb?dnik wielofunkcyjny lub w?dkarsk? wag? i miark?, które pozwol? oceni? wielko?? zdobyczy.