Co s?ycha? w sporcie podczas pandemii?

 

 

Uprawianie sportu podczas pandemii napotyka na liczne utrudnienia, które zniech?caj? albo wr?cz uniemo?liwiaj? treningi. Spada odsetek ludzi aktywnych fizycznie zarówno na ?wie?ym powietrzu, jak i na si?owniach. Wed?ug danych w ubieg?ych latach przed globaln? epidemi? 81 proc. ludzi w Polsce przyznawa?o, ?e uprawia sport. Sprawd?my, czy ten odsetek zmienia si? w okresie pandemii.

 

Spada odsetek uprawiaj?cych sport

Wed?ug bada? przeprowadzonych na pocz?tku 2021 roku spada odsetek osób uprawiaj?cych sport. W okresie pandemicznym o 12 proc. spad?a ilo?? Polaków (kobiet i m??czyzn), którzy s? aktywni fizycznie. W 2020 roku ?rednia w tym zakresie wynios?a 69 proc. natomiast w 2019 roku odsetek ten stanowi? 81 proc. Wyra?ny spadek dotyczy osób ze wszystkich grup wiekowych.

Je?eli porównamy wyniki badania przeprowadzonego na temat uprawiania sportu od pocz?tku 2020 roku wida? mniejsz? aktywno?? fizyczn? ankietowanych. Z miesi?ca na miesi?c pog??bia?a si? ilo?? osób, które zrezygnowa?y z uprawiania sportu. Nawet w miesi?cach letnich mo?na by?o zaobserwowa? dalsze spadki. W innych latach korzystali?my z ?adnej pogody i naturalnie wzrasta? odsetek osób aktywnych na ?wie?ym powietrzu.

 

Co s?ycha? w sporcie podczas pandemii?

 

Jakie aktywno?ci Polacy wybieraj? najch?tniej?

Polacy najch?tniej uprawiaj? ?wiczenia gimnastyczne i chodz? na d?u?sze spacery. Wysoko plasuje si? tak?e jazda na rowerze i bieganie. Preferencje co do aktywno?ci fizycznej wybieranej najch?tniej, zale?? od wieku i miejsca zamieszkania. Oko?o 70 proc. Polaków uprawia sport. Prawie po?owa deklaruje, ?e robi to kilka razy w tygodniu, a 13 proc. nawet codziennie.

 

M?odzie? trenuje najcz??ciej

Najwi?cej osób uprawiaj?cych sport to ludzie w m?odym wieku. Ogólnie mówi?c, jest to najm?odsza przebadana grupa respondentów. Istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e zaj?cia sportowe w szkole i na uczelni podnosz? statystyk? w tym zakresie. M?odzie? korzysta ze zorganizowanych zaj?? na p?ywalni, z lekcji WF i bierze udzia? w zawodach sportowych.